У складу са одредбом Закона о удружењима (Службени гласник РС бр. 51/09), скупштина Удружења корисника архивских технологија “АРХИВ-ИНФО” Београд, ул. Јужни булевар бр. 144, локал 207, на седмици одржаној дана 01.03.2010. године у Београду, усвојила је следећи:

 

 

СТАТУТ

УДРУЖЕЊА КОРИСНИКА АРХИВСКИХ ТЕХНОЛОГИЈА

“АРХИВ-ИНФО”

 

 

Циљеви

Члан 1.

Удружење корисника архивских технологија АРХИВ-ИНФО“ (у даљем тексту: Удружење) основано је као добровољно, струковно, непрофитно, невладино, нестраначко удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева подстицања, развоја и унапређења у области архивских технологија.

Циљеви Удружења су унапређивање архивских технологија, едукација грађана и правних лица, а посебно корисника архивских технологија о значају и употреби архивских технологија, развој архивских технологија и залагање за подизање свести о значају и могућностима примене архивских технологија.

 

Члан 2.

Ради остваривања својих циљева, Удружење корисника архивских технологија АРХИВ-ИНФОнарочито:

 

 1. Научно истраживачки рад у области архивских технологија, обавља научно истраживачки рад, организује и спроводи научно истраживачке пројекте; прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области архивских технологија;

2.      Сарађује са институцијама Европске Уније, Министарствима Владе Србије, Коморама Србије у циљу унапређења законодавства из области архивирања и управљања документима;

3.      Израђује, само или у сарадњи са другим организацијама и/или спољним сарадницима  пројекте из области архивирања и  управљање документима;

4.      Врши надзор над увођењем пројеката из области архивирања и управљања документима;

5.      Врши послове арбиртраже у споровима насталим при извођењу пројеката из области архивирања и управљања документима;

6.      Обавља послове сертификације из области архивирања и управљања документима;

7.      Организује, само или у заједници са другим организацијама, саветовања, округле столове, конференције, стручне скупове, семинаре, радионице и друге облике истраживања и рада у овој области;

8.      Објављује књиге и периодичне стручне часописе, билтене, као и друге публикације мултимедијалних издања, медијске презентације;

9.      Сарађује са другим стручним удружењима  и другим организацијама у земљи и иностранству сличних опредељења и организује заједничке пројекте, размене, студијска путовања;

10.  Организује уз помоћ донаторских организација финансирање пројеката у циљу унапређења архивских технологија;

11.  Установљава и додељује награде којима се награђују људи или/и пројекти који својим стручним радом доприносе развоју архивске технологије.

Назив и седиште

Члан 3.

Назив удружења је:

 

Удружење корисника архивских технологија “АРХИВ-ИНФО”.

 

Удружење корисника архивских технологија “АРХИВ-ИНФО” има седиште у Београду, ул. Јужни булевар бр. 144, локал 207.

 

 Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

 

Чланство

Члан 4.

Члан удружења може бити свако лице (правно или физичко) које прихвати циљеве удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Извршном одбору Удружења.

Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности. За лице млађе од 14 година пријаву из става 1 овог члана подноси његов законски заступник.

Удружење води евиденцију о својим члановима.

 

Члан 5.

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина на предлог извршног одбора коме је поднета пријава за чланство, и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.

 

Члан 6.

Одлуку о пријему у чланство доноси већина чланова Скупштине.

Чланство се стиче потписивањем приступнице.

Члан може иступити из чланства давањем писмене изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.

Члан који иступа из чланства дужан је да измири преузете финансијске обавезе према удружењу као и задатке које је преузео као члан удружења.

Чланство у удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог статуте или нарушавања угледа Удружења.

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложен предлог Извршног одбора.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства.

 

Члан 7.

Скупштина удружења разматра приспеле пријаве за чланство и о њима доноси одлуку најкасније у року од 15 дана од дана пријема пријаве.

Подносилац пријаве биће без одлагања писмено обавештен о одлуци скупштине, а уколико не буде о обавештен најкасније 30 дана од дана подношења пријаве, сматра се да је његов захтев за стицање статуса члана удружења одбијен.

 

Права и обавезе чланова

Члан 8.

Члан има право да:

 

 

Малолетни члан удружења има права из тач.1 и 4 става 1 овог члана. Малолетни члан са навршених 14 година може присуствовати седници скупштине и учествовати у расправи, али нема право гласа.

 

Члан је дужан да:

 

 

Органи

Члан 9.

Органи Удружења корисника архивских технологија “АРХИВ-ИНФО“ су:

 

 1. Скупштина
 2. Извршни одбор

                        

1. Скупштина

Члан 10.

Скупштину Удружења корисника архивских технологија “АРХИВ-ИНФО“ чине сви његови пунолетни чланови.

 

Члан 11.

Скупштина:

 

 1. доноси план и програм рада;
 2. усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
 3. разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Извршног одбора;
 4. разматра и усваја финансијски план и извештај;
 5. стара се и одлучује о имовини и средствима удружења;
 6. доноси програме и планове рада удружења као и друга општа акте у складу са овим Статутом и прописима који су од значаја за рад удружења;
 7. бира и разрешава чланове Извршног одбора, као и председника и заменика председника извршног одбора;
 8. доноси одлуке о врсти и изгледу награда које додељује “АРХИВ-ИНФО” и утврђује
  критеријуме којима се руководи при додељивању награда и признања;
 9. одлучује о плаћању чланарине као и о висини чланарине;
 10. одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;
 11. врши и друге послове у складу са овим Статутом и другим општим актима удружења.

 

Члан 12.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Извршног одбора, као и на писмену иницијативу најмање једне трећине чланства у којој ће бити наведена питања чије се разматрање предлаже.

 

Члан 13.

Седницу скупштине сазива председник Извршног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава председник скупштине.

 

Члан 14.

Скупштина пуноважно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова са правом гласа.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада удружења потребна је двотрећинска већина пристуних чланова.

 

Председник скупштине

Члан 15.

Скупштина има председника.

 

Председник скупштине удружења:

 

 1. председава седницама Скупштине;
 2. организује и руководи седмице скупштине удружења
 3. контролише финансијско пословање удружења
 4. обавља и друге послове које му повери скупштина

 

Члан 16.

Председник скупштине има право и дужност да контролише пословање удружења, а нарочито:

 

 

Председник скупштине о уоченим неправилностима, без одлагања обавештава Извршни одбор.

 

Члан 17.

Председника скупштине бира скупштина.

Председник скупштине бира се на период од 4 године и може се поново бирати на ту функцију, без ограничења броја мандата.

За свој рад председник одговара Скупштини.

 

2. Извршни одбор

Члан 18.

Извршни одбор одбор је извршни орган Удружења корисника архивских технологија АРХИВ ИНФО“, који се стара о спровођењу циљева, који су утврђени овим Статутом и одлукама Скупштине.

Извршни одбор има три члана, које бира и опозива Скупштина.

Мандат чланова Извршног одбора траје четири године и могу се поново бирати на исту функцију.

Председника и заменика председника Извршни одбор бира скупштина удружења из реда чланова Извршног одбора.

 

Члан 19.

Извршни одбор:

 

 1. руководи радом Удружење корисника архивских технологија АРХИВ ИНФО“ између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
 2. реализује одлуке Скупштине;
 3. организује редовно обављање делатности Удружења;
 4. поверава посебне послове поједниним члановима;
 5. доноси финансијске одлуке;
 6. одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање.
 7. утврђује предлоге за доношење одлука из надлежности Скупштине;
 8. утврђује предлоге, програме и планове статута и осталих општих аката удружења;
 9. утврђује предлоге финансијског плана и годишњег обрачуна;
 10. одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25 став 2 Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак;
 11. одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи удружења.
 12.  

Члан 20.

Извршни одбор пуноважно одлучује ако је пристуна најмање половина  чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

Седнице Извршног одбора се одржавају по потреби и њима председава председник или заменик председника извршног одбора.

 

Председник и заменик председника Извршног одбора

 

Члан 21.

Председник Извршног одбора представља и заступа Удружење корисника архивских технологија АРХИВ-ИНФО у  правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Председник извршног одбора подноси извештај Скупштини и обавља друге послове које му повере Скупштина и Извршни одбор.

Члан 22.

Заменик председника извршног одбора представља и заступа Удружење корисника архивских технологија АРХИВ-ИНФО у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Заменик председника извршног одбора помаже председнику у његовом раду, а обавља и друге послове које му повере председник, Скупштина и Извршни одбор.

 

Члан 23.

Мандат председник, заменика председника и члана извршног одбора је четири године и могу се поново бирати на ту функцију, без ограничења броја мандата.

 

Члан 24.

Извршни одбор, у складу са програмским задацима, у циљу ефикаснијег деловања, може да образује и повремена радна тела.

Актом о образовању радних тела Извршног одбора, утврђује се њихов састав, задаци и начин рада.

 

Заступање и представљање

Члан 25.

Председник извршног одбора и Заменик председника извршног одбора представљају и заступају Удружење корисника архивских технологија АРХИВ-ИНФОи имају овлашћења финансијског налогодавца, без икаквих ограничења.

 

Јавност рада

Члан 26.

Рад Удружења корисника архивских технологија АРХИВ-ИНФО је јаван.

Извршни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем сопштења за јавност или на други примерен начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активностима удружења подносе се члановима на седници скупштине удружења.

                                          

Организовање  (стручних) група

Члан 27.

Чланови Удружења корисника архивских технологија АРХИВ-ИНФО“ могу се организовати у (посебне стручне) групе као мање организационе целине ради остваривања заједничких пројеката (стручних пројеката). Рад групе води председник радне групе кога бирају чланови групе.

 

Сарадња са другим организацијама

Члан 28.

Ради оставења својих циљева, Удружење успоставља контакте и сарађује са другим стручним, научним, образовним и сличним удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Удружење може приступити међународним удружењима истог или сродног циљног опредељења, о чему одлуку доноси Скупштина.

                           

Средства

Члан 29.

Удружење корисника архивских технологија АРХИВ ИНФО“ прибавља средства од чланарине, донација и поклона, финансијских субвенција, партиципацијом трошкова од стране организација, предузећа и других субјеката, доприноса чланова и на други законом дозвољен начин.

Одлуку о плаћању, висини и начину плаћања чланарине доноси Скупштина.

 

Престанак рада Удружења

Члан 30.

Удружење престаје са радом на основу одлуке Скупштине, када престану разлози за остваривање његових циљева, као и у другим случајевима прописаним законом.

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на Црвени Крст Србије.

 

Печат

Члан 31.

Удружење има печат округлог облика са пуним називом.

 

Удружење корисника архивских технологија, Београд,

 

У средини печата утиснута су стилизована слова “АРХИВ-ИНФО”                                         

 

Ступање на снагу Статута

Члан 32.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

 

Члан 33.

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања на скупштини Удружења корисника архивских технологија АРХИВ ИНФО“, а примењиваће се од дана уписа у регистар код надлежног органа.

 

Статут је усвојен и објављен у Београду.

Дана 01.03.20 10. године.

 

                                                                                                Председник скупштине          

                                                                                                __________________________   

                                                                                                Илија Купрешанин  с.р.