U skladu sa odredbom Zakona o udruženjima (Službeni glasnik RS br. 51/09), skupština Udruženja korisnika arhivskih tehnologija “ARHIV-INFO” Beograd, ul. Južni bulevar br. 144, lokal 207, na sedmici održanoj dana 01.03.2010. godine u Beogradu, usvojila je sledeći:

 

 

STATUT

UDRUŽENJA KORISNIKA ARHIVSKIH TEHNOLOGIJA

“ARHIV-INFO”

 

 

Ciljevi

Član 1.

Udruženje korisnika arhivskih tehnologija ARHIV-INFO“ (u daljem tekstu: Udruženje) osnovano je kao dobrovoljno, strukovno, neprofitno, nevladino, nestranačko udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva podsticanja, razvoja i unapređenja u oblasti arhivskih tehnologija.

Ciljevi Udruženja su unapređivanje arhivskih tehnologija, edukacija građana i pravnih lica, a posebno korisnika arhivskih tehnologija o značaju i upotrebi arhivskih tehnologija, razvoj arhivskih tehnologija i zalaganje za podizanje svesti o značaju i mogućnostima primene arhivskih tehnologija.

 

Član 2.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva, Udruženje korisnika arhivskih tehnologija ARHIV-INFOnaročito:

 

 1. Naučno istraživački rad u oblasti arhivskih tehnologija, obavlja naučno istraživački rad, organizuje i sprovodi naučno istraživačke projekte; prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti arhivskih tehnologija;

2.      Sarađuje sa institucijama Evropske Unije, Ministarstvima Vlade Srbije, Komorama Srbije u cilju unapređenja zakonodavstva iz oblasti arhiviranja i upravljanja dokumentima;

3.      Izrađuje, samo ili u saradnji sa drugim organizacijama i/ili spoljnim saradnicima  projekte iz oblasti arhiviranja i  upravljanje dokumentima;

4.      Vrši nadzor nad uvođenjem projekata iz oblasti arhiviranja i upravljanja dokumentima;

5.      Vrši poslove arbirtraže u sporovima nastalim pri izvođenju projekata iz oblasti arhiviranja i upravljanja dokumentima;

6.      Obavlja poslove sertifikacije iz oblasti arhiviranja i upravljanja dokumentima;

7.      Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, savetovanja, okrugle stolove, konferencije, stručne skupove, seminare, radionice i druge oblike istraživanja i rada u ovoj oblasti;

8.      Objavljuje knjige i periodične stručne časopise, biltene, kao i druge publikacije multimedijalnih izdanja, medijske prezentacije;

9.      Sarađuje sa drugim stručnim udruženjima  i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu sličnih opredeljenja i organizuje zajedničke projekte, razmene, studijska putovanja;

10.  Organizuje uz pomoć donatorskih organizacija finansiranje projekata u cilju unapređenja arhivskih tehnologija;

11.  Ustanovljava i dodeljuje nagrade kojima se nagrađuju ljudi ili/i projekti koji svojim stručnim radom doprinose razvoju arhivske tehnologije.

Naziv i sedište

Član 3.

Naziv udruženja je:

 

Udruženje korisnika arhivskih tehnologija “ARHIV-INFO”.

 

Udruženje korisnika arhivskih tehnologija “ARHIV-INFO” ima sedište u Beogradu, ul. Južni bulevar br. 144, lokal 207.

 

 Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

 

Članstvo

Član 4.

Član udruženja može biti svako lice (pravno ili fizičko) koje prihvati ciljeve udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Izvršnom odboru Udruženja.

Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti. Za lice mlađe od 14 godina prijavu iz stava 1 ovog člana podnosi njegov zakonski zastupnik.

Udruženje vodi evidenciju o svojim članovima.

 

Član 5.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština na predlog izvršnog odbora kome je podneta prijava za članstvo, i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.

 

Član 6.

Odluku o prijemu u članstvo donosi većina članova Skupštine.

Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice.

Član može istupiti iz članstva davanjem pismene izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.

Član koji istupa iz članstva dužan je da izmiri preuzete finansijske obaveze prema udruženju kao i zadatke koje je preuzeo kao član udruženja.

Članstvo u udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statute ili narušavanja ugleda Udruženja.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazložen predlog Izvršnog odbora.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva.

 

Član 7.

Skupština udruženja razmatra prispele prijave za članstvo i o njima donosi odluku najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prijave.

Podnosilac prijave biće bez odlaganja pismeno obavešten o odluci skupštine, a ukoliko ne bude o obavešten najkasnije 30 dana od dana podnošenja prijave, smatra se da je njegov zahtev za sticanje statusa člana udruženja odbijen.

 

Prava i obaveze članova

Član 8.

Član ima pravo da:

 

 

Maloletni član udruženja ima prava iz tač.1 i 4 stava 1 ovog člana. Maloletni član sa navršenih 14 godina može prisustvovati sednici skupštine i učestvovati u raspravi, ali nema pravo glasa.

 

Član je dužan da:

 

 

Organi

Član 9.

Organi Udruženja korisnika arhivskih tehnologija “ARHIV-INFO“ su:

 

 1. Skupština
 2. Izvršni odbor

                        

1. Skupština

Član 10.

Skupštinu Udruženja korisnika arhivskih tehnologija “ARHIV-INFO“ čine svi njegovi punoletni članovi.

 

Član 11.

Skupština:

 

 1. donosi plan i program rada;
 2. usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
 3. razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Izvršnog odbora;
 4. razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
 5. stara se i odlučuje o imovini i sredstvima udruženja;
 6. donosi programe i planove rada udruženja kao i druga opšta akte u skladu sa ovim Statutom i propisima koji su od značaja za rad udruženja;
 7. bira i razrešava članove Izvršnog odbora, kao i predsednika i zamenika predsednika izvršnog odbora;
 8. donosi odluke o vrsti i izgledu nagrada koje dodeljuje “ARHIV-INFO” i utvrđuje
  kriterijume kojima se rukovodi pri dodeljivanju nagrada i priznanja;
 9. odlučuje o plaćanju članarine kao i o visini članarine;
 10. odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;
 11. vrši i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i drugim opštim aktima udruženja.

 

Član 12.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Izvršnog odbora, kao i na pismenu inicijativu najmanje jedne trećine članstva u kojoj će biti navedena pitanja čije se razmatranje predlaže.

 

Član 13.

Sednicu skupštine saziva predsednik Izvršnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava predsednik skupštine.

 

Član 14.

Skupština punovažno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova sa pravom glasa.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada udruženja potrebna je dvotrećinska većina pristunih članova.

 

Predsednik skupštine

Član 15.

Skupština ima predsednika.

 

Predsednik skupštine udruženja:

 

 1. predsedava sednicama Skupštine;
 2. organizuje i rukovodi sedmice skupštine udruženja
 3. kontroliše finansijsko poslovanje udruženja
 4. obavlja i druge poslove koje mu poveri skupština

 

Član 16.

Predsednik skupštine ima pravo i dužnost da kontroliše poslovanje udruženja, a naročito:

 

 

Predsednik skupštine o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja obaveštava Izvršni odbor.

 

Član 17.

Predsednika skupštine bira skupština.

Predsednik skupštine bira se na period od 4 godine i može se ponovo birati na tu funkciju, bez ograničenja broja mandata.

Za svoj rad predsednik odgovara Skupštini.

 

2. Izvršni odbor

Član 18.

Izvršni odbor odbor je izvršni organ Udruženja korisnika arhivskih tehnologija ARHIV INFO“, koji se stara o sprovođenju ciljeva, koji su utvrđeni ovim Statutom i odlukama Skupštine.

Izvršni odbor ima tri člana, koje bira i opoziva Skupština.

Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Predsednika i zamenika predsednika Izvršni odbor bira skupština udruženja iz reda članova Izvršnog odbora.

 

Član 19.

Izvršni odbor:

 

 1. rukovodi radom Udruženje korisnika arhivskih tehnologija ARHIV INFO“ između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
 2. realizuje odluke Skupštine;
 3. organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
 4. poverava posebne poslove pojedninim članovima;
 5. donosi finansijske odluke;
 6. odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje.
 7. utvrđuje predloge za donošenje odluka iz nadležnosti Skupštine;
 8. utvrđuje predloge, programe i planove statuta i ostalih opštih akata udruženja;
 9. utvrđuje predloge finansijskog plana i godišnjeg obračuna;
 10. odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25 stav 2 Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;
 11. odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi udruženja.
 12.  

Član 20.

Izvršni odbor punovažno odlučuje ako je pristuna najmanje polovina  članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

Sednice Izvršnog odbora se održavaju po potrebi i njima predsedava predsednik ili zamenik predsednika izvršnog odbora.

 

Predsednik i zamenik predsednika Izvršnog odbora

 

Član 21.

Predsednik Izvršnog odbora predstavlja i zastupa Udruženje korisnika arhivskih tehnologija ARHIV-INFO u  pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Predsednik izvršnog odbora podnosi izveštaj Skupštini i obavlja druge poslove koje mu povere Skupština i Izvršni odbor.

Član 22.

Zamenik predsednika izvršnog odbora predstavlja i zastupa Udruženje korisnika arhivskih tehnologija ARHIV-INFO u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Zamenik predsednika izvršnog odbora pomaže predsedniku u njegovom radu, a obavlja i druge poslove koje mu povere predsednik, Skupština i Izvršni odbor.

 

Član 23.

Mandat predsednik, zamenika predsednika i člana izvršnog odbora je četiri godine i mogu se ponovo birati na tu funkciju, bez ograničenja broja mandata.

 

Član 24.

Izvršni odbor, u skladu sa programskim zadacima, u cilju efikasnijeg delovanja, može da obrazuje i povremena radna tela.

Aktom o obrazovanju radnih tela Izvršnog odbora, utvrđuje se njihov sastav, zadaci i način rada.

 

Zastupanje i predstavljanje

Član 25.

Predsednik izvršnog odbora i Zamenik predsednika izvršnog odbora predstavljaju i zastupaju Udruženje korisnika arhivskih tehnologija ARHIV-INFOi imaju ovlašćenja finansijskog nalogodavca, bez ikakvih ograničenja.

 

Javnost rada

Član 26.

Rad Udruženja korisnika arhivskih tehnologija ARHIV-INFO je javan.

Izvršni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem sopštenja za javnost ili na drugi primeren način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnostima udruženja podnose se članovima na sednici skupštine udruženja.

                                          

Organizovanje  (stručnih) grupa

Član 27.

Članovi Udruženja korisnika arhivskih tehnologija ARHIV-INFO“ mogu se organizovati u (posebne stručne) grupe kao manje organizacione celine radi ostvarivanja zajedničkih projekata (stručnih projekata). Rad grupe vodi predsednik radne grupe koga biraju članovi grupe.

 

Saradnja sa drugim organizacijama

Član 28.

Radi ostavenja svojih ciljeva, Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim stručnim, naučnim, obrazovnim i sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima istog ili srodnog ciljnog opredeljenja, o čemu odluku donosi Skupština.

                           

Sredstva

Član 29.

Udruženje korisnika arhivskih tehnologija ARHIV INFO“ pribavlja sredstva od članarine, donacija i poklona, finansijskih subvencija, participacijom troškova od strane organizacija, preduzeća i drugih subjekata, doprinosa članova i na drugi zakonom dozvoljen način.

Odluku o plaćanju, visini i načinu plaćanja članarine donosi Skupština.

 

Prestanak rada Udruženja

Član 30.

Udruženje prestaje sa radom na osnovu odluke Skupštine, kada prestanu razlozi za ostvarivanje njegovih ciljeva, kao i u drugim slučajevima propisanim zakonom.

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na Crveni Krst Srbije.

 

Pečat

Član 31.

Udruženje ima pečat okruglog oblika sa punim nazivom.

 

Udruženje korisnika arhivskih tehnologija, Beograd,

 

U sredini pečata utisnuta su stilizovana slova “ARHIV-INFO”                                         

 

Stupanje na snagu Statuta

Član 32.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

 

Član 33.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na skupštini Udruženja korisnika arhivskih tehnologija ARHIV INFO“, a primenjivaće se od dana upisa u registar kod nadležnog organa.

 

Statut je usvojen i objavljen u Beogradu.

Dana 01.03.20 10. godine.

 

                                                                                              Predsednik skupštine         

                                                                                              __________________________   

                                                                                              Ilija Kuprešanin  s.r.