index-2016-t.html
kongres-2016-t.html


UPUTSTVO AUTORIMA ZA IZRADU RADOVA
U cilju unifikacije dokumenata i lakšeg korišćenja, redakcioni odbor savetovanja je odlučio da će prihvatati radove isključivo u navedenom propisanom obliku. Zato Vas molimo da se prilikom pisanja radova pridržavate istih:
OPŠTI USLOVI:
Broj strana: 5 - 8 . Format: HTML, PPT, DOC i PDF, poslat elektronski ili na CD-u.
E-mail za prijem radova: info@arhivinfo.org.rs i/ili arhivinfo@eunet.rs
Kodna tabela: Arial Normal.
Slike: u BMP ili JPG formatu.
Jezik: Srpski, engleski.
STRUKTURA RADA:
Zaglavlje rada, Titula,  Ime prezime,  Organizacija/preduzeće,  ptt, mesto, država, Telefon, faks, e-mail:
Sažetak do 1/4 strane
Abstrakt, prevod na strani jezik obezbeđuje autor.
Preporučujemo da članak ima UVOD i ZAKLJUČAK
PRIJAVA I PREDAJA RADA:
Prijava članka: Prilikom prijave rada potrebno je poslati podatke o autoru, naslov rada i abstrakt
Predaja rada: Rok za prijavu i predaju radova dat je u poglavlju važni datumi.
TEHNIČKI USLOVI ZA PREZENTIRANJE RADOVA NA SKUPU:
1. Personalni Laptop računar, Windows XP, Microsoft Office 2003 i Microsoft Office 2007
2. Projektor rezolucije 1024x768 i platno.
Obavezno je korišćenje opreme organizatora, izuzev koršćenje sopstvenog Laptop računara uz predhodnu najavu i odobrenje organizatora. Materijale dostavite za učitavanje tehničkom licu putem e_mail-a, na CD-u ili na USB Flasch-u najkasnije 30 MINUTA pre početka Vaše prezentacije.